UA-114990740-1

 

 

همه ی ما به طور خودآگاه و ناخودآگاه تحت تأثیر تشویقها ، نقدها و یا بازخوردها (فیدبکها) قرار داریم. برخی از ما به این تأثیر پذیری آگاه و معترفیم و برخی از ما ممکن است بر تعریفی مستقل از مفهوم خود تأکید داشته و حتی به صورت خودآگاه چندان به تأییدات یا نقدها پاسخ ندهیم.

اما افراد مختلف چگونه و تا چه حد از ناخودآگه خود تأثیر میگیرند؟ با تکیه بر یافته های اخیر روانشناسی و بر اساس سالها تجربه و مطالعه روی بخش ناخودآگاه مراجعین تحت خلسه ی هیپنوتیزمی امروزه بر این باور هستیم که همه ی ما انسانها نسبت به فعل و انفعالات و یا جریانهایی که در بخش بزرگتری از روان ما به وقوع میپیوندند کاملا بیخبریم.چنان از این بخش از وجود خود ناآگاهیم که همین امر باعث شده آن بخش بزرگتر از روانمان را ذهن ناخودآگاه بنامیم.

 

 

اینجا عرصه، عرصه ی منطق و آگاهی متعارف تمام عیار نیست بلکه بافته ای است چند بعدی با تار و پودی از جنس خاطرات و تجربیات و لحظات.  هر لحظه ی در جریان ما متأثر از گذشته هاییست که گویی از خاطره ی ما محو شده اند. اینجا محل جولان روابط و نیروها و طرحواره هایی که هر کدام ما را بدون مداخله ی اراده ی ما، به سمتی و سویی میکشند.

یکی از شایعترین کاربردهای هیپنوتیزم این است که ما را با این دنیای متفاوت و نیروهای ناشناخته ی ناخودآگاه مواجه میسازد.

هیپنوتیزم و تکنیکهای مشاوره ای مبتنی بر اصول هیپنوتیزمی با کالبدشکافی ناخودآگاه ما میتوانند باعث ایجاد تغییر در آثار یا آسیبهای ناشی از تجربیات گذشته شوند. بر اساس چنین مکانیسمی است که در درمانها و مشاوره ی هیپنوتیزمی نیروهایی که عامل گرایشات و تمایلات نشأت گرفته از ناخودآگاه هستند قابل تغییر و تعدیل خواهند بود.

این راهبرد نه چندان ساده، در کنار تلقین پذیری متعارف ناشی از خلسه ی  هیپنوتیزمی در نهایت امکانی را فراهم میکند که هیپنوتراپیست واجد کفایت تکنیکی و سواد تئوریک، بتواند روی حسها و ادراکات بنیادی تأثیر بگذارد. لذا هیپنوتیزم روشی نبوغ آمیز و به غایت موثر است که در تقویت احساسات بنیادی  ما مثل حس عزت نفس و احساس  اطمینان به نفس کاربردی علمی، جدی و منحصر به فرد دارد.  طی سالها درمانگری از مهمترین افتخارات من همراهی و همقدمی با بسیاری از مراجعین است که شاهد تأثیرات شگرف تجربه ی خلسه ی هیپنوتیزمی به همراه روشهای تقویت ایگو و تکنیکهای افزایش اطمینان به نفس در آنها بوده ام.

جهت درخواست تعیین وقت برای جلسه مشاوره لطفا فرم زیر را به دقت پر کنید: