UA-114990740-1

 

شخصیت ما انسانها تحت تاثیر عوامل متعددی شکل میگیرد:

  • ژنتیک
  • تجربیات سالهای نخستین زندگی
  • بستر خانوادگی و تربیتی و فرهنگی که از آن برخاسته ایم
  • ...

اما با ورود به اجتماع و در تعامل با محیط هر فردی به نوعی باید تن به فرایند انطباق با هنجارها و قوانین و موقعیتها بدهد. اینجاست که افراد نه تنها نیاز به فراگیری تکنیکها و روشهایی جدید را پیدا میکنند بلکه گاهی نیاز دارند تا برخی از اصول و آموزه های تربیتی خود را تصحیح و جرح و تعدیل کنند. حتی گاهی بلاک ها و مقاومتها و ترسهایی با علل ناشناخته سد راه ما در تعامل موفق و موثر با دیگران و محیط است. هیپنوتیزم و مشاوره ی مبتنی بر اصول هیپنوتیزمی به طور جدی در تمامی موارد شمرده شده ی فوق به طور جدی کاربرد موثر و حرفهایی خاص و منحصر به فرد برای گفتن دارد.


اگر لزوم ارتقای عملکرد اجتماعی را در خود یا اطرافیان خود حس میکنید، میتوانید با تکیه بر مشاوره ی هیپنوتیزمی و در صورت لزوم با تجربه ی درمان هیپنوتیزمی پا به  عرصه ی  رویکردهایی متفاوت گذاشته و نقطه ی عطفی را در زندگی خود رقم بزنید.

 

نیاز به مشاوره دارید؟

درخواست تعیین وقت برای جلسه مشاوره