UA-114990740-1

در طول تاریخ هیپنوتیزم و پدیده های هیپنوتیزمی مثل کارد آشپزخانه دو وجه متضاد و متفاوت داشته اند. هم با حسن تعبیر مورد حسن استفاده قرار گرفته اند و هم در مواردی منشاء سوء تعبیر بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته اند. برای مقولاتی که اینچنین دوگانگی در تعریف و ابهام در فهمشان داریم، یکی از بهترین رویکردها پرسشگری و تحقیق است. بسیار هوشمندانه است اگر به جای تجربه ی چشم بسته ی چنین مقولاتی در ابتدا در مورد آن بررسی و مطالعه و پرسشگری کنید. تجربه ی این جلسات آموزشی میتواندبرای برخی بسیار مفید و انتخابی عاقلانه و صحیح باشد. به خصوص اگر شما در یکی از دو گروه زیر قرار میگیرید:
1. در مورد هیپنوتیزم و کاربرد آن در پزشکی اطلاعات دقیق و کاملی ندارید.
2. سابقه ی درمان هیپنوتیزمی را نداشته اید.
در این صورت حداقل یک یا دو جلسه ی مقدماتی مشاوره آموزشی بهترین نقطه ی آغاز است. مطالب این جلسات در قالب موارد زیر خواهد بود:

  1. مبانی هیپنوتیزم در پزشکی
  2. آشنایی با تعاریف علمی و مقدمات تجربیات و پدیده های هیپنوتیزمی
  3. پاسخ به سوالاتی مثل: هیپنوتیزم و کاربرد عملی آن چیست و...
  4. و پاسخ به دیگر پرسشهای احتمالی شما...

این مسیری بسیار مطمئن و قابل توصیه است.

این تحقیق و پرسش و پاسخ دو جانبه برای افرادی که اطلاعات عمومی نسبت به هیپنوتیزم دارند بسیار موثر است و حتی شاید جلسات آشنایی با مبانی هیپنوتراپی در پزشکی نوین برای این گروه حیاتی تر و مفیدتر از افراد غیر مطلع باشد.

با انتخاب "مشاوره آموزشی" با مسیر و مکانیسم درمانهای هیپنوتیزمی بیشتر آشنا خواهید شد.