UA-114990740-1

آنچه در ادامه می آید مروری سریع است بر هیپنوتیزم از نگاه پزشکی.

هیپنوتیزم بالینی یا (Clinical Hypnosis) به استفاده از روشهای هیپنوتیزمی به منظور درمان در پزشکی مدرن اطلاق می شود. استفاده ی بالینی از هیپنوتیزم از مدرنترین و جدیدترین مباحث روانپزشکی است هر چند این روش درمانی ریشه در اعماق تاریخ زندگی بشر دارد. امروزه کسر بزرگی از تحقیقات دانشگاهی و مطالعات پزشکی روی کارکرد اسراسر آمیزترین ارگان بدن یعنی مغز متمرکز شده است. طبیعی است که بررسی مغز در حالت هیپنوتیزم هم به شدت مورد توجه محققین بوده است. این مطالعات با تکیه بر روشهای تصویر برداری و اسکنهای مدرن مغز و روشهای پیشرفته ی ثبت امواج مغزی انجام میشود. به طور خلاصه مطالعات پزشکی نشان میدهد که در حالت ترنس یا خلسه ی هیپنوتیزمی قسمتهایی خاص و هسته هایی مشخص در مغز فعال شده و الگویی منحصر به فرد از کارکرد مغزی به نمایش گذاشته میشود.

برای درک بهتر تصور کنید فردی بیدار و در حالت هوشیاری عادی باشد، اگر در این حالت مغز را اسکن کنیم یا امواج مغز را با دستگاه الکترو انسفالوگرام ثبت کنیم الگوهای امواج مغزی و یا کارکرد مغز کاملا با فردی که در حالت خواب است متفاوت میباشد.

نکته ی جالب توجه اینجاست که اگر فردی در حالت هیپنوتیزم قرار گیرد و امواج مغزی اش ثبت شود الگوی امواج مغزی و یا تصاویر اسکنهایی که کارکرد مغز را نشان میدهد نه شبیه به حالت خواب است و نه شبیه به بیداری و هوشیاری عادی.
این الگوی جدید امواج مغز نشان دهنده ی قرار گرفتن مغز فرد در حالت سوم و اسرار آمیزی است که ما آن را حالت خلسه یا ترانس مینامیم.