UA-114990740-1

ابن سینا، فیلسوف، به حق یکی از بزرگترین پزشکان و روانشناسان تاریخ ما و از مفاخر ما ایرانیان است. او نخستین پزشکی بود که رابطه ی متقابل ذهن و جسم را تشریح کرده. ابن سینا باور داشت ذهن ما به طور مستقیم و غیر مستقیم بر جسم ما  اثر می گذارد.
ابو علی سینا این نابغه ی بی همتا نخستین پزشکی بود که وضعیت ویژه ای به صورت خلسه را  توصیف کرده و به کاربرد آن در مداوای بیماری ها اشاره کرد.

 "شیخ الرئیس" (که پدر طب نوین محسوب می شود) در کتاب فاخر خود "شفا" که تا سالها در مدارس پزشکی اروپایی به عنوان کتاب مرجع تدریس میشده، حالت خلسه هیپنوتیزمی توضیح داده و از آن با عنوان "الوهم الأمیل" به معنی "حالت تغییر یافته ی ادراک" یاد میکند. ابن سینا بیان میکند که با قرار دادن بیمار در خلسه ی هیپنوتیزمی طبیب میتواند حالت خاصی از هشیاری ایجاد نماید که بیمار گفته های وی را به صورت واقعیت محض پذیرفته و طبق آن عمل نماید! این تعبیر ابن سینا طبق جدیدترین یافته های علمی امروز در زمینه هیپنوتیزم، تعبیری بسیار علمی و صحیح محسوب می شود.

او معتقد بود هیجانات منفی، آثار نامطلوبی بر فرآیندهای فیزیولوژیک فرد می گذارند و حتی در حالات شدید می توانند موجب مرگ شوند. او برای برخی بیماری های جسمی (که ما امروزه آنها را اختلالات "روان تنی" می نامیم)  علل روانشناختی قائل بود.
منبع: مجله شادکامی و موفقیت

ابن سینا (428-370) با هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم آشنایی کامل داشت واز این علم در تشخیص و درمان بیماریهای عاطفی استفاده می کرد. درمان شهریار پسر حاکم گرگان کاملاً روشن گر این مدعا است که ابن سینا چگونه با استفاده ازهیپنوتیزم بیماری وی را علت یابی می کند وبا استفاده ازموسیقی وآواز موزون و خوش وی را در چند جلسه درمان می نماید و موجب حیرت تمامی پزشکان آن زمان می شود.
از دیگر دانشمندان ایرانی فارابی (339-357)  است که با هیپنوتیزم آشنایی داشته و از آن استفاده درمانی کرده است.

شما هم می توانید دیدگاهتان را بنویسید.

دیدگاه شما برای ما مهم است.

امتیاز کاربران به : ابن سینا و هیپنوتیزم

امتیاز
دیدگاه ها
۱۳۹۷/۲/۸

Negin :

عالی بود