UA-114990740-1

لغت هیپنوتراپی خود از دو واژه ی (Hypnosis) به معنی هیپنوتیزم و (Therapy) به معنی درمان ساخته شده است. هیپنوز یا هیپنوسیس معادل همان واژه ی هیپنوتیزم خودمان است. به طور خلاصه شاید هیپنوتراپی را بتوان به "درمان هیپنوتیزمی" ترجمه کرد.

هیپنوتراپی در واقع روشی درمانی است با استفاده از هیپنوتیزم، البته استفاده از هیپنوتیزم برای درمان به صورتهای مختلفی انجام میشود. هیپنوتیزم عمدتا به عنوان یک ابزار  و شاید بتوان گفت ابزاری متناظر با چاقوی جراحی مورد استفاده قرار میگیرد. گاهی هم در نقشی شبیه به داروها مورد استفاده قرار می گیرد یعنی خود هیپنوتیزم بدون هیچ مداخله ی دارویی منشاء آثار درمانی و بهبود واقع میشود.

در کتابهای تخصصی روانشناسی و یا روانپزشکی همانگونه که اختلالات و بیماریها طبقه بندی شده اند در فصولی که به درمان پرداخته میشود مکاتب درمانی هم هر کذام در قالب فصول و مباحثی ارائه شده اند.

هیپنوتراپی (هیپنوتیزم درمانی) عنوان یکی از جالبترین فصول و مکاتب درمانی در این کتابهای تخصصی دانشگاهی است. برای من هم از جالبترین و جدی ترین فصول کتابهای روانپزشکی مبحث هیپنوتراپی بود. به عبارت دیگر هیپنوتراپی به عنوان یک مکتب درمانی موثر جایگاه ویژه ای را در کتب تخصصی پزشکی به خود اختصاص داده است.

روش انجام هیپنوتراپی:

خوب است به طور خلاصه به چند روش شایع استفاده از هیپنوتیزم برای کمک به مراجعین اشاره کنیم.

  1. استفاده از توانایی تصور و تصویرسازی ذهنی یکی از روشهای متداول درمانهای هیپنوتیزمی است. تصورات و تصاویر ذهنی دارای قدرتی شگرف در جهت دهی ذهنی و ایجاد تغییرات شناختی و رفتاری هستند.
  2. استفاده از تلقینات و ایده پردازیهای مبتنی بر منطق خلسه روش دومیست که به طور شایع کاربرد دارد. سعی خواهد شد در ادامه ی مطالب در مورد منطق خلسه در حد امکان توضیحاتی ارائه شود.
  3. هیپنوتیزم به طور شایعی همچون چاقوی جراحی و به عنوان ابزاری برای کالبدشکافی ناخودآگاه مورد استفاده قرار میگیرد.
  4. هیپنوتیزم برای القای بی حسی و بی دردی برای اجتناب از مصرف دارو ها و یا کاهش دوز داروها کاربرد دارد.
  5. بررسی علل ناشناخته ی پدیده های روانی مثل انواع اضطرابها و یا ترسها (فوبیا)...
  6. درمان بیماریهای روان-تنی (Psychosomatic pain disorders)
  7. ترک عادتهایی مثل جویدن ناخن و یا کندن مو و...
  8. کاربرد موفق و شایع هیپنوتیزم در خلاصی از وابستگیها و اعتیادها ،مثال: ترک سیگار

امیدوارم در طی مباحث آتی مجال ذکر و شرح موارد بیشتری از کاربردهای هیپنوتیزم حاصل شود و به طور دقیق تر به توضیح روش انجام هیپنوتراپی بپردازیم.